Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

-A A +A

Danh bạ thư điện tử

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LẠNG SƠN

A - LÃNH ĐẠO SỞ.

Giám đốc:              Ông Nông Phương Đông

Email:                      npdong@langson.gov.vn

P. Giám đốc:          Ông Đào Văn Quang

Email:                       dvquang@langson.gov.vn

P.Giám đốc:           Bà Lê Hải Yến

Email:                        lhaiyen@langson.gov.vn             

B- CÁC PHÒNG.

1. Văn phòng Sở

            Email:                      vanphong@langson.gov.vn

            Chánh văn phòng:

            Ông:                         Nguyễn Mạnh Chinh

            Email:                       nmchinh@langson.gov.vn

            P.Chánh văn phòng:

            Bà:                          Trần Thị Hường

            Email:                       tranhuong@langson.gov.vn

2. Thanh tra Sở    

            Email:                        thanhtra@langson.gov.vn

           Chánh thanh tra:

            Ông:                          Hoàng Văn Đông

            Email:                        dong_ttra@langson.gov.vn

3.  Phòng Kế hoạch - Tài chính

            Email:                          khtclsn@langson.gov.vn

            Trưởng Phòng:

            Ông:                            Vũ Đình Chuyền

            Email:                         vdchuyen@langson.gov.vn

4. Phòng Báo chí, Xuất bản

            Email:                           bcxblsn@langson.gov.vn

           Trưởng Phòng:

            Ông:                             Đinh Quang Thuận

            Email:                           dqthuan@langson.gov.vn

            P.Trưởng Phòng:

            Bà:                              Vũ Thị Cúc

            Email:                           vtcuc@langson.gov.vn

5.  Phòng Bưu chính, Viễn thông 

            Email:                         bcvtlsn@langson.gov.vn

            P.Trưởng phòng:

            Ông:                           Phạm Hùng Toàn

            Email:                         phtoan@langson.gov.vn

6.  Phòng Công nghệ Thông tin    

            Email:                         phongcntt@langson.gov.vn

            P.Trưởng phòng:

            Ông:                           Vũ Mạnh Hà

            Email:                          vmha@langson.gov.vn

7.  Trung tâm Công nghệ Thông tin    

            Email:                          ttcntt@langson.gov.vn

            Giám đốc:

            Ông:                           Nguyễn Trọng Hùng

            Email:                          nthung@langson.gov.vn