Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

-A A +A

1. Công văn V/v: Rà soát, thống kê việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm CNTT bằng nguồn vốn NSNN

        Thực hiện Công văn số 458/VP-KTN ngày 05/4/2012 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 684/BTTTT-CNTT ngày 26/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc rà soát, thống kê việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

          Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin theo mẫu và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước 22/4/2012 để tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông theo thời gian quy định.

         Báo cáo gửi về Sở Thông tin và Truyền thông, Số 01 phố Mai Thế Chuẩn phường Chi Lăng TP Lạng Sơn. Đồng thời gửi file điện tử về hộp thư điện tử vmha@langson.gov.vn

          Mẫu phiếu khảo sát được đăng tải tại địa chỉ: 

             

http://www.langson.gov.vn/bcvt/node/3309

          

          Mọi thắc mắc liên hệ: Ông Vũ Mạnh Hà - Phó trưởng phòng CNTT

          Điện thoại: 3.814622