Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông tỉnh Lạng Sơn

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

bieu 1 QHBCVT.JPG
bieu 2 QHBCVT.JPG
bieu 3 QHBCVT.JPG
bieu 4 QHBCVT.JPG
bieu 5 QHBCVT.JPG

         Phụ lục 1: Bản đồ.

Bản đồ hiện trạng mạng Bưu cục, đường thư tỉnh Lạng Sơn.

QH BCVT 1.JPG

Phụ lục: Hiện trạng mạng di dộng tỉnh Lạng Sơn

QH BCVT 2.JPG
QH BCVT 3.JPG

Phụ lục: Bản đồ quy hoạch vị trí trạm thu phát sóng di động đến năm 2015

QH BCVT 4.JPG

 

Phụ lục: Bản đồ quy hoạch mạng chuyển mạch tỉnh Lạng Sơn

QH BCVT 5.JPG