Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

31. Kế hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

 Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017