Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

28. Cung cấp thông tin và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ Công nghệ thông tin thương hiệu Việt

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 567/STTTT-CNTT

V/v cung cấp thông tin và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ Công nghệ thông tin thương hiệu Việt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2015

 

 

 

             Kính gửi:     - Các sở, ban, ngành;

        - UBND các huyện, thành phố.

 

          Thực hiện Công văn số 2692/BTTTT-CNTT ngày 20/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp thông tin và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ Công nghệ thông tin thương hiệu Việt.

          Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin theo Phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng sản phẩm CNTT thương hiệu Việt năm 2015 (mẫu phiếu có thể tải về tại trang thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông trong mục Chiến lược định hướng, kế hoạch, quy hoạch phát triển và gửi trước ngày 20/09/2015 để tổng hợp báo cáo đúng thời hạn quy định.

          Rất mong Quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp. Trong quá trình triển khai có vướng mắc liên hệ bà Trần Thị Duyên (Phòng Công nghệ thông tin; Điện thoại: 0253814622; DĐ: 0986551616)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo sở;

- Trung tâm CNTT-TT;

- Lưu  VT, CNTT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Nông Phương Đông

 

 

Tệp đính kèm