Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

27. Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015