Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

14. Công văng V/v: Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2013

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Thực hiện Công văn số 1060/VP-KTN ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng UBND tỉnh; Công văn số 02/BCĐCNTT-VP ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2013.

              Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị cung cấp số liệu theo phiếu khảo sát gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 22/5/2013. Đồng thời bản mềm gửi về hộp thư điện tử: vmha@langson.gov.vn

Mọi thắc mắc liên hệ bà Hoàng Thu Hương - phòng CNTT.

Điện thoại: 3.814622.

 Mẫu phiếu khảo sát được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông,

Tệp đính kèm