Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

13. Công văn V/v: Phát động các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật năm 2013

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

  Thực hiện Công văn số 62/BTC ngày 21/02/2013 của BTC các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật giai đoạn 2011-2015 về việc phát động các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật năm 2013.

        Theo sự phân công của BTC các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật giai đoạn 2011-2015 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, Thành phố xây dựng chương trình hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức đến toàn thể nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn về các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2013 theo Quyết định số 15/QĐ-BTC ngày 18/02/2013 của BTC ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng; Quyết định số 17/QĐ-BTC ngày 18/02/2013 của BTC ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2013.

        Đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật năm 2013 về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/06/2013

        Thể lệ hội thi, kế hoạch tổ chức được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông trong mục "Kế hoạch hoạt động" tại địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/bcvt/

        Thắc mắc liên hệ: Ông Vũ Mạnh Hà - Phó trưởng phòng CNTT

        Điện thoại: 3.814622; DĐ: 0945.999988