Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đền nghị sớm ban hành Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch theo quy định

Trả lời

Dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch đã được Bộ tư pháp thẩm định và trình Chính phủ tử tháng 5/2018 và được 21/24 ý kiến thành viên Chính phủ có ý kiến đồng ý thông qua. Từ tháng 5/2018 đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị định; đã 8 lần trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành dự thảo Nghị định. Do dự thảo nghị định chưa được ban hành, dẫn đến không có đủ căn cứ pháp lý để ban hành Thông tư hướng dẫn về định mức chi phí hoạt động quy hoạch.

Tên của bạn
Tỉnh Lạng Sơn
Địa chỉ email
ls@langson.gov.vn
Công nghệ thông tin