Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

  V/v giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã 

Trả lời

SởThông tin và Truyền thông nhận được Công văn số1371/VP-KTTHngày 11/4/2019củaVăn phòng UBND tỉnhvềviệcgiải quyết các kiến nghịcủadoanh nghiệp, hợp tác xã.Qua rà soát các nội dung tạiCông văn số UBND- ng 05/01/2019vềviệc tiếp tục giải quyết các kiến nghịcủa doanh nghiệp, hợp tác xã năm 20 9; Báo cáo số141/BC-S Đ ng 04 4 20 9 của SởKếhoạch và Đầu tư vềviệc tổng hợp kết quảgiải quyết kiến nghịcủa doanh nghiệp, hợp t c xã tại ội nghị g p m t o nh nghiệp hợp t c xã năm 20 9. SởThông tin và Truyền thông không có nội dung kiến nghịnào của doanh nghiệp và hợp tác xã.SởThông tin và Truyền thôngkính gửi Văn phòng UBND tỉnhtổng hợp theo qu định./.

Tên của bạn
Doanh nghiệp, hợp tác xã
Địa chỉ email
dn@gmail.com
Bưu chính, Viễn thông