Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Liên quan đến Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/07/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phần 3.3 Hướng dẫn định mức chi phí thiết kế thi công và tổng dự toán trong đó mục 3.3.6.2 Điều chỉnh giảm mức chi phí thiết kế thi công và tổng dự toán quy định:

Thiết kế lặp lại trong một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế: 

- Dự án thứ nhất không điều chỉnh

- Dự án thứ hai: điều chỉnh với hệ số k =0,36

- Dự án thứ ba trở đi: điều chỉnh với hệ số k = 0,18

Vậy Thiết kế lặp lại trong một dự án là gì ? Trong một dự án có nhiều hạng mục cho huyện và xã được thiết kế giống hoặc tương tự nhau, vậy có được gọi là thiết kế lặp lại trong cùng một dự án, và dự án thứ nhất được hiểu là hạng mục thứ nhất và dự án thứ hai là hạng mục thứ 2 không? 

Trả lời

1. Dự án đầu tư tổng thể là dự án có quy mô lớn, nội dung đầu tư có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực hoặc đầu tư ở nhiều địa phương khác nhau. Dự án đầu tư tổng thể bao gồm các dự án thành phần ở các ngành, lĩnh vực hoặc các địa phương khác nhau.

2. Hạng mục dự án là một phần trong cơ cấu dự án đầu tư được phân chia theo ngành, lĩnh vực hoặc mục đích đầu tư của dự án.

Như vậy, hướng dẫn thiết kế lặp lại trong một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế tại Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/07/2011 có 2 trường hợp sau:

-   Trường hợp trong dự án đầu tư tổng thể: thiết kế lặp lại hoặc sử dụng lại thiết kế thì “dự án thứ nhất” là dự án thành phần thứ nhất và “dự án thứ hai” là dự án thành phần thứ 2.

- Trường hợp trong một dự án: thiết kế lặp lại hoặc sử dụng lại thiết kế thì “dự án thứ nhất” là hạng mục dự án thứ nhất và “dự án thứ hai” là hạng mục dự án thứ 2.

Mặt khác, hiện nay Quyết định số 993/QĐ-BTTTT đã được thay thế bằng Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng NSNN. Do đó, tùy thuộc vào thời điểm thực hiện dự án, độc giả có thể tham khảo hướng dẫn trên để thực hiện và áp dụng văn bản phù hợp để tính toán chi phí thiết kế.

Tên của bạn
Lê Thị Diễm Phương
Địa chỉ email
diemphuong1610@gmail.com
Công nghệ thông tin