Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tôi muốn hỏi trong các dự án CNTT có cả phần xây lắp và phần mềm nội bộ. Phần lập chi phí xây lắp và phần mềm đã có định mức hướng dẫn cụ thể theo một số văn bản sau:

- Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 về việc công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin.

- Văn bản số 2589/BTTTT-ƯDCNTTvề việc Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ ngày 24 tháng 08 năm 2011.

Tuy nhiên về phần tính đơn giá nhân công cho công nhân và kỹ sư các bậc sẽ tính như thế nào? Tôi có thể sử dung Thông tư số 05/2016/TT-BXD về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng ngày 10 tháng 3 năm 2016 để tính đơn giá nhân công được không?

Trả lời

1. Về Mức lương bao động bình quân (H) trong dự toán chi phí phần mềm nội bộ

Tại mục 4.13 Phần II của công văn 2589/CV-BTTTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ hướng dẫn “Mức lương bao động bình quân (H) được xác định căn cứ theo mặt bẳng giá của thị trường lao động phổ biến của từng khu vực trên cơ sở thang bảng lương do các đơn vị có chức năng phát triển, nâng cấp phần mềm đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tiền lương được cơ quan nhà nước, địa phương công bố và các khoản lương phụ, phụ cấp lương (kể cả các khoản hỗ trợ lương) tại thời điểm tính toán.

Như vậy, tại giai đoạn xác định tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán khi lập, thẩm định, phê duyệt các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin về phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ, trong khi chưa có số liệu về mặt bằng giá của thị trường lao động phổ biến, mức tiền lương được cơ quan nhà nước, địa phương công bố, ông Trí có thể áp dụng Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương và các văn bản hướng dẫn để xác định mức lương lao động bình quân (H) làm cơ sở phê duyệt dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

2.   Về đơn giá nhân công trong dự toán chi phí lắp đặt, cài đặt thiết bị công nghệ thông tin

Tại Phụ lục số 3 Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT hướng dẫn xác định chi phí nhân công (NC) khi lập đơn giá xây lắp theo công thức:

NC = B x gnc

Trong đó:

- B: lượng hao phí lao động tính bằng ngày công trực tiếp theo cấp bậc bình quân cho một đơn vị khối lượng công tác xây lắp trong định mức dự toán xây lắp;

-   gnc: xác định mức đơn giá ngày công của công nhân trực tiếp trên cơ sở lương tối thiểu vùng, lương cấp bậc, các khoản phụ cấp lương; khoản lương phụ tính bằng 12% lương cơ bản; một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% lương cơ bản; các phụ cấp khác (nếu có).

Như vậy, độc giả có thể vận dụng hướng dẫn trên để lập đơn giá nhân công trong dự toán chi phí lắp đặt, cài đặt thiết bị công nghệ thông tin.

Tên của bạn
Phạm Trung Kiên
Địa chỉ email
phamtrungkiendl1985@gmail.com
Công nghệ thông tin