Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

14. Công văng V/v: Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2013

Thực hiện Công văn số 1060/VP-KTN ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng UBND tỉnh; Công văn số 02/BCĐCNTT-VP ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2013.

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

28. Cung cấp thông tin và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ Công nghệ thông tin thương hiệu Việt

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 567/STTTT-CNTT

V/v cung cấp thông tin và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ Công nghệ thông tin thương hiệu Việt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2015

 

 

 

             Kính gửi:     - Các sở, ban, ngành;

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

24. Dự thảo quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

         Dự thảo Quyết định: Dự thảo CTUDCNTT CQNN 02016-2020.pdf

          Phụ lục I: Danh mục nhóm các dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tại các tỉnh, thành phố: Phụ lục I.doc

          Phụ lục II: Danh mục nhóm các dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tại các bộ, cơ quan nganh bộ: Phụ lục II.doc

Subscribe to Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển