Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2020

          Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (BCĐ 515) tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 180/KH-BCĐ ngày 31/12/2019 về việc thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2020. Đây là hoạt động thể  hiện  sâu  sắc đạo lý,  truyền  thống  "Uống  nước,  nhớ nguồn", "Đền ơn, đáp nghĩa", lòng tri ân tôn kính, biết ơn và ghi nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ, từng bước đáp ứng được nguyện vọng, lòng mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng đối với các thế hệ, nhất là đối với thế hệ trẻ.

          Theo Kế hoạch, trong năm 2020 sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; vận động các tổ chức cá nhân nhất là các cựu chiến binh, cựu quân nhân, Ban liên lạc bạn chiến đấu,... tích cực cung cấp thông tin và phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kịp  thời  biểu dương gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa trong nhân dân.

          Tiếp tục công tác thu thập, kết nối xử lý thông tin phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tiếp  tục  hoàn  thiện  danh  sách,  hồ sơ  liệt  sĩ,  mộ  liệt  sĩ trong  nghĩa  trang,  xác  định  tổng  số  liệt  sĩ  hy  sinh  trên  địa  bàn,  số đã  quy  tập,  số chưa quy tập, xây dựng cơ sở dữ liệu kiện toàn hồ sơ liệt sĩ đang quản lý. Khảo sát địa bàn, xác định khu vực có chôn cất hài cốt liệt sĩ, khu vực cần tập trung tìm kiếm, vẽ sơ đồ, hoàn thiện bản đồ ở các cấp phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập. Tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ có đủ điều kiện theo quy định.  Phân tách, chuyển giao danh sách liệt sĩ theo địa bàn nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu cho các đơn vị, địa phương phục vụ xác minh, kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và từng bước cung cấp thông tin cho thân nhân, gia đình liệt sĩ.

          Sở  Lao  động  -  Thương  binh  và  Xã  hội chủ trì phối hợp cùng Hội  Cựu chiến binh tỉnh và các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà  soát,  xác  minh  thông  tin,  hoàn  chỉnh  hồ sơ,  danh  sách  liệt  sĩ,  xác  định  tổng  số liệt sĩ hy sinh trên địa bàn, số đã được quy tập, số chưa được quy tập cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập.

                                                  Nguyễn Như Trang           

Trung tâm CNTT & Truyền thông