Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

-A A +A

Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông” năm 2018

Ngày 10/5/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 456/KH-STTTT về việc phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông” năm 2018. Mục đích nhằm tiếp tục quán triệt thực hiện chiến lược, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại (TTĐN); tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác TTĐN năm 2018, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTĐN nói riêng, hoạt động TTĐN của tỉnh nói chung, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, của nhân dân ta trong tình hình mới.

Nội dung triển khai như sau:

Tiếp tục quán triệt thực hiện chiến lược, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về công tác TTĐN; tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh góp phần thực hiện đường lối đổi ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

           Triển khai các nhiệm vụ của công tác TTĐN năm 2018; trên cơ sở Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Hoạt động TTĐN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018; đề xuất các giải pháp đổi mới hình thức, phương thức đáp ứng yêu cầu công tác TTĐN trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động TTĐN của tỉnh...

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, ứng dụng CNTT phù hợp với từng địa phương, với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Phát động phong trào thi đua rộng khắp đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TTĐN, góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động TTĐN, đặc biệt ở khu vực biên giới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy định, thực sự có tác dụng động viên, nêu gương. Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị . Chú trọng phát hiện những điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng; quan tâm khen thưởng công chức, viên chức, người lao động làm trực tiếp. Đồng thời giới thiệu các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong công tác TTĐN.

Trên cơ sở kế hoạch này, Trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, lao động trong đơn vị mình và cụ thể hoá các nội dung thi đua, gắn với nhiệm vụ công tác của đơn vị mình; động viên toàn thể công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua chuyên đề: “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông” năm 2018./.

Nguyễn Như Trang

Trung tâm CNTT & TT