Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

-A A +A

Kế hoạch triển khai chuyển đổi Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019

          Nhằm góp phần thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh, hoàn thành kết nối liên thông văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan nhà nước của tỉnh và liên thông văn bản điện tử lên Trục liên thông văn bản quốc gia theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ. Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141 /KH-UBND triển khai chuyển đổi Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

          Theo đó đối tượng thực hiện là các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, gồm: 26 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 11 huyện, thành phố và 226 xã, phường, thị trấn.

          Với các nội dung triển khai: Khảo sát thực trạng tại cơ quan, đơn vị; cấu hình hiệu chỉnh phần mềm, chuyển đổi cơ sở dữ liệu Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; đào tạo tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng; thành lập các Tổ triển khai thực hiện theo tình hình thực tế tại mỗi cơ quan, đơn vị.

          Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Viễn thông Lạng Sơn khảo sát thực trạng, cấu hình hệ thống, tập huấn hướng dẫn, chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị sử dụng. Xây dựng phương án, kinh phí chuyển đổi toàn vẹn cơ sở dữ liệu Hệ thống Văn phòng điện tử eOffice sang Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT – iOffice...

          Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai chuyển đổi Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tại Văn phòng UBND tỉnh và kết nối liên thông văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan nhà nước của tỉnh, liên thông văn bản điện tử lên Trục liên thông văn bản quốc gia...

          Đề nghị Viễn thông Lạng Sơn bố trí phương tiện kỹ thuật, lực lượng hỗ trợ, triển khai đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt. Có biện pháp bảo đảm phần mềm, đường truyền hoạt động ổn định khi vận hành chính thức và sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu xử lý sự cố ngay khi có yêu cầu từ cơ quan, đơn vị sử dụng...

          Theo Kế hoạch việc chuyển đổi sẽ hoàn thành trong năm 2019./.

                                                Phạm Thảo

                                                Trung tâm CNTT&TT