Nhảy đến nội dung

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

-A A +A

24. Dự thảo quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

          Dự thảo Quyết định: Dự thảo CTUDCNTT CQNN 02016-2020.pdf

          Phụ lục I: Danh mục nhóm các dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tại các tỉnh, thành phố: Phụ lục I.doc

          Phụ lục II: Danh mục nhóm các dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tại các bộ, cơ quan nganh bộ: Phụ lục II.doc

          Tờ trình thủ tướng chính phủ vệ việc phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020: Tờ trình TTg về CTQG 2016-2020.pdf