Để tăng cường sử dụng các ứng dụng thông minh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong hoạt động truyền thanh tại cấp cơ sở và đẩy mạnh việc sử dụng ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh. Ngày 13/8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn trực tuyến ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động phát thanh và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng ứng dụng Bluezone tại 211 điểm cầu cho lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các xã, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở chủ trì buổi tập huấn.