Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO SỞ:

Giám đốc:                                     Ông Nguyễn Trọng Hùng

ĐIện thoại:                                     0205.3814612

Email:                                            nthung@langson.gov.vn

 

Phó Giám đốc:                             Bà Lê Hải Yến

Điện thoại:                                     0205.3816619

Email:                                            lhaiyen@langson.gov.vn 

Phó Giám đốc:                            Bà Phương Thị Hương Lan

Điện thoại:                                    0205.3814616

Email:                                           pthlan@langson.gov.vn 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng Sở

            Điện thoại:               0205.3814619

            Fax:                          0205.3814614

            Email:                      vanphong@langson.gov.vn

            Chánh văn phòng

            Ông:                                 Nguyễn Tiến Dũng

            ĐT:                                   0205.3815750

            Email:                               ntdung-10@langson.gov.vn

            Phó Chánh văn phòng

            Bà:                                    Hà Thu Thủy

            ĐT:                                   0205.3815750

            Email:                               htthuy@langson.gov.vn

 

2. Thanh tra Sở    

            Điện thoại:                 0205.3814620

            Email:                        thanhtra@langson.gov.vn

           Chánh thanh tra :

           Bà:                           Trần Thị Duyên

           ĐT:                           0205.3814916

           Email:                         ttduyen@langson.gov.vn

           

3. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

            Điện thoại:                    0205.3815751

            Email:                           bcxblsn@langson.gov.vn

            Phó Trưởng phòng

            Ông:                                 Nông Quốc Khánh

            ĐT:                                   0205.3815751

            Email:                               nqkhanh-03@langson.gov.vn

4.  Phòng Hạ tầng số

           Điện thoại:                  0205.3814621

           Email:                          bcvtlsn@langson.gov.vn

           Trưởng phòng:

             Bà:                           Trình Thị Nga

             ĐT:                            0205.3814621

             Email:                         ttnga@langson.gov.vn

            Phó Trưởng phòng:

            Ông:                           Vũ Mạnh Hà

            ĐT:                             0205.3815752

            Email:                          vmha@langson.gov.vn

5.  Phòng Chuyển đổi số 

            Điện thoại:                   0205.3814622

            Email:                          phongcntt@langson.gov.vn     

 

           Trưởng phòng:

             Ông:                           Hoàng Minh Tuyền

             ĐT:                            0205.3814622

             Email:                         hmtuyen@langson.gov.vn

            Phó Trưởng phòng:

             Bà:                           Vũ Thùy Dung

             ĐT:                            0205.3814622 

             Email:                         vtdung@langson.gov.vn

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC:

Trung tâm Công nghệ số  

            Điện thoại:                   0205.3818655

            Email:                          ttcntt@langson.gov.vn

          Phó Giám đốc phụ trách:

          Ông:                            Lương Tuấn Hùng

          ĐT:                              0205.3818657

          Email:                          ltuanhung@langson.gov.vn

          Phó Giám đốc:

          Ông:                           Đặng Bảo Ngọc

          ĐT:                             0205.3818657

          Email:                         dbngoc@langson.gov.vn

About