Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW

          Thực hiện Công văn số số 286-CV/ĐUK ngày 17/5/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc Sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Ngày 27/5/2021, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp đánh giá sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tham dự cuộc họp có toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

          Tại cuộc họp, đồng chí Vy Quang Dũng, Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Toàn cảnh cuộc họp

          Trong giai đoạn 2016-2020, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tập thể Chi bộ đã đoàn kết, lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ. Quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Chi bộ đã thực hiện đúng quy chế làm việc, duy trì chế độ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; tinh thần tự phê bình và phê bình có nhiều chuyển biến. Tổ chức đảng được củng cố, công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước. Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của BCH Trung ương Đảng có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới; vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy, Chi bộ đối với hệ thống chính trị ở cơ quan được nâng lên. 

          Thảo luận tại cuộc họp, các đồng chí đảng viên đã trao đổi, làm rõ và đóng góp ý kiến chỉ ra những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để báo cáo được hoàn thiện hơn.

          Qua cuộc họp, tập thể Chi bộ nói chung cũng như cá nhân đảng viên nói riêng cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của BCH Trung ương Đảng. Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, người lao động về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh./.

Phạm Thảo

Trung tâm CNTT và Truyền thông