Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021

        Ngày 26/3/2021, Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 đã ban hành Kế hoạch số 19-KH/BTC về tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảngvà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 (gọi tắt là Hội thi). Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025…

        Theo Kế hoạch, Hội thi được tiến hành từ cấp cơ sở đến cấp huyện, cấp tỉnh, khu vực và chung khảo toàn quốc, với đối tượng là báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị.Thí sinh dự thi phải tham dự đủ 03 phần thi:Thi soạn đề cương thuyết trình; Thi thuyết trình; Thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo.Thí sinh lựa chọn nội dung thuộc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hoặc nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để dự thi, khuyến khích liên hệ thực tiễn cơ quan, địa phương nơi thí sinh công tác, sinh sống.

        Thời gian tổ chức Hội thi, ở cấp cơ sở sẽ tổ chức và hoàn thành trong tháng 6/2021. Ở cấp huyện và tương đương sẽ tổ chức và hoàn thành trong tháng 7/2021, thời gian cụ thể do các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy quyết định. Ở cấp tỉnh, Hội thi dự kiến tổ chức 03 ngày trong tháng 8/2021.

        Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 yêu cầu các địa phương, đơn vị chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc Hội thi, tránh hình thức, triển khai đúng tiến độ; bảo đảm tính khách quan, trung thực, công bằng; đánh giá đúng khả năng, chuyên môn, nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời bảo đảm các điều kiện về phòng, chống Covid-19.

                                                                Hoàng Thị Tố Loan

                                                    Trung tâm CNTT & Truyền thông