Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

          Nhằm bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thi hành Luật Cư trú. Ngày 28/4/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          Theo Kế hoạch, nội dung triển khai gồm: Tổ chức Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành; Biên soạn tài liệu phục vụ công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành; Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Cư trú; Triển khai thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành để ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính và công tác chuyên môn; khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào công tác quản lý nhà nước; Tổ chức kiểm tra thi hành Luật Cư trú và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật...

          Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung công việc được phân công theo Kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Phạm Thảo

Trung tâm CNTT và Truyền thông