Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

         Nhằm triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người làm công tác xử lý vi phạm hành chính; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Ngày 10/2/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          Nội dung cơ bản của kế hoạch gồm: Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật trên các phương tiên thông tin đại chúng. Rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Thường xuyên kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo Kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh.

          UBND giao tỉnh Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Như Trang

Trung tâm CNTT và Truyền thông