Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

        Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính. Xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Ngày 21/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

         Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính chính gắn với tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cải thiện các chỉ số (PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI, ICT INDEX, DDCI) của tỉnh.

        Hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính thông qua các loại hình báo chí và trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện, hệ thống loa phát thanh cấp xã, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích... hoặc các hình thức khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

        UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 hoặc lồng ghép trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong phạm vi, nhiệm vụ được giao phụ trách.

Nguyễn Như Trang

Trung tâm CNTT và Truyền thông