Skip to main content

Hướng dẫn

I - Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn tải và đăng ký tài khoản trên app MB Bank

II - Link tải các app trên điện thoại

Tên App
Download
1. App công dân số Xứ Lạng
1
5
6
2. App MB Bank
2
7
8
3. App Vỏ sò
3
9
10
4. App PostMart
4
11
12

III - Video hướng dẫn

HD cài đặt và đăng ký tài khoản trên app MB Bank

About