Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021

         Ngày 10/3/2021 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-BCĐ về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021, nhằm cung cấp thông tin đến các tầng lớp nhân dân về đối tượng, thời điểm, hình thức, nội dung tiến hành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (viết gọn là Tổng điều tra), trách nhiệm của các cấp, các ngành, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong cuộc Tổng điều tra.

         Theo Kế hoạch thời gian thực hiện tuyên truyền chia thành 02 đợt: Đợt 1 từ tháng 02/2021 - 5/2021 tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính. Đợt 2: từ tháng 6/2021 - 7/2021 tuyên truyền về điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Công tác tuyên truyền được tập trung vào các nội dung tại Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: Mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra, đối tượng Tổng điều tra, đơn vị Tổng điều tra, thời điểm tiến hành Tổng điều tra, hình thức thu thập thông tin, kế hoạch tổ chức thực hiện Tổng điều tra, nội dung của cuộc Tổng điều tra, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra.

          Tiến độ tuyên truyền tại cấp tỉnh từ tháng 02/2021: đăng tải các bài viết về công tác chuẩn bị Tổng điều tra ở Trung ương và địa phương. Từ tháng 02/2021 - 5/2021: tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở hành chính. Ngoài tuyên truyền trên các phương tiện nêu trên, còn tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh. Từ tháng 6/2021 - 7/2021: tuyên truyền về điều tra cơ sở kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

         Tại cấp huyện, xã tuyên truyền trên sóng phát thanh Đợt 1: Từ tháng 02/2021 - 5/2021: tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở hành chính. Đợt 2: Từ tháng 6/2021 - 7/2021: tuyên truyền về điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Từ tháng 02/2021 - 7/2021: tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện, xã; khẩu hiệu, áp phích, pa-nô, băng rôn tại các điểm công cộng và trên các trục đường giao thông chính. Từ tháng 6/2021 - 7/2021: tuyên truyền tới các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể ở thôn, khu phố thuộc phường, thị trấn.

         Ban Chỉ đạo Tổng điều tra yêu cầu công tác tuyên truyền phải thực hiện trọng tâm, trọng điểm, tiếp cận được các đối tượng, đơn vị điều tra, đảm bảo hiệu quả và thiết thực. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và thời gian cụ thể. Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và cấp xã cần huy động sự tham gia tích cực của toàn hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân./.

Nguyễn Như Trang

Trung tâm CNTT và Truyền thông