Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
103/2006/QH13 19/04/2016 Luật Luật báo chí
19/2012/QH13 03/12/2012 Luật Luật xuất bản
78/PĐ-STTTT 17/01/2020 Công văn Phát động phong trào thi đua năm 2020 và thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
99-HD/BTGTU 22/01/2020 Công văn Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
01-KH/TBTT 31/03/2020 Kế hoạch Kế hoạch Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
113-HD/BTGTU 21/04/2020 Công văn Hướng dẫn báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng
0 25/04/2020 Công văn Bài viết của Tổng Bí thu Nguyễn Phú Trọng: "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuần bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng"
71/KH-UBND 25/04/2020 Kế hoạch Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
770/KH-STTTT 05/05/2020 Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
808/STTTT-VP 11/05/2020 Kế hoạch Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiên tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020
01-NQ/ĐH 27/09/2020 Công văn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
04- CV/BTGTU 28/09/2020 Công văn Đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
04-CTr/TU 06/11/2020 Công văn Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lang Sơn lần thứ XVII, nhiêm ky 2020 - 2025
10096-CV-BTGTW 19/01/2021 Công văn Tài liệu tuyên truyền các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
0 08/02/2021 Báo cáo Toàn cảnh an ninh - chính trị thế giới năm 2020, một số dự báo năm 2021
0 08/02/2021 Báo cáo Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
0 08/02/2021 Báo cáo Kết quả công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021