Skip to main content
Trích yếu STTTT: cung cấp số liệu phục vụ đánh giá DTI theo Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022
Số hiệu văn bản
1075/STTTT-CĐS
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Văn bản khác
Văn bản của
Tỉnh

About