Skip to main content
Trích yếu Quyết định về việc thực hiện hình thức tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022
Số hiệu văn bản
04/QĐ-STTTT
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Tỉnh

About