Skip to main content

Khảo sát quy trình thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh

          Ngày 09/3/2023, Tổ công tác liên ngành xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 02/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn (Tổ công tác) tổ chức khảo sát quy trình thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. Tham gia buổi khảo sát có thành viên Tổ công tác và các lực lượng chức năng tác nghiệp tại 02 cửa khẩu.

          Nền tảng cửa khẩu số được triển khai thí điểm từ ngày 21/02/2022, theo đó, tất cả các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, đại lý hải quan, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp bến bãi thống nhất sử dụng Nền tảng cửa khẩu số để khai báo và xử lý thông tin trực tuyến khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh.

          Ngày 02/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 941/QĐ-UBND Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn, về cơ bản quy trình đã đáp ứng được các yêu cầu phục vụ công tác quản lý của cơ quan Hải quan, Biên phòng và các lực lượng chức năng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp bến bãi tại khu vực cửa khẩu. Tuy nhiên, do tình hình phòng chống dịch Covid-19, phía Trung Quốc thay đổi phương thức giao nhận hàng hóa, do đó đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy trình. Vì vậy, để phù hợp với tình hình thực tế xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 941/QĐ-UBND.

ss

Tổ công tác họp xem xét rà soát sửa đổi quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số

tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 941/QĐ-UBND

        Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh, Tổ công tác đã tiến hành khảo sát quy trình thông quan hàng hóa thực tế tại các Barie, rà soát chi tiết quy trình các bước xuất, nhập khẩu hàng hóa của từng lực lượng chức năng trên Nền tảng cửa khẩu số để làm cơ sở xây dựng quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số thay thế quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tại Quyết  định  số  941/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số để Tổ công tác cùng giải quyết, tháo gỡ.

ss

 

Tổ công tác khảo sát tại Barie số 2, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

          Qua khảo sát, Tổ công tác sẽ xây dưng dự thảo quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số chuẩn hóa, phù hợp với quy trình xuất, nhập khẩu hàng hóa và nghiệp vụ của từng lực lượng chức năng tại cửa khẩu, đúng với quy định của pháp luật và có thể áp dụng chung cho tất cả các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ./.

Phạm Thảo

Phòng chuyển đổi số

About