Skip to main content

Lạng Sơn chính thức triển khai Nền tảng cửa khẩu số từ ngày 14/01/2022

            Ngày 13/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 57/UBND-KGVX về việc chính thức triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát giao thông), Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên, các cơ quan, đơn vị có liên quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan chính thức sử dụng thí điểm Nền tảng cửa khẩu số từ ngày 14/01/2022 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và tiếp tục triển khai tại cửa khẩu Tân Thanh từ ngày 19/01/2022 đảm bảo nguyên tắc đáp ứng các quy định nghiệp vụ của các ngành liên quan và tối đa việc thực hiện các quy trình, thủ tục của doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai báo trực tuyến dữ liệu hàng hóa, phương tiện vận tải đầu vào, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu chuyển từ việc nhập dữ liệu thủ công, trực tiếp sang kiểm tra, giám sát, xác nhận trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số.

tin tuc

Giao diện Cổng thông tin Nền tảng cửa khẩu số

          UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện Nền tảng cửa khẩu số, kết nối Nền tảng cửa khẩu số với nền tảng ECUS, hệ thống cân điện tử, hệ thống soi chiếu container do Tổng cục Hải quan trang bị và hệ thống barier tự động. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu biết, thực hiện sử dụng Nền tảng cửa khẩu số. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thông báo cho các cơ quan chức năng phía Trung Quốc về kế hoạch triển khai Nền tảng cửa khẩu số của tỉnh Lạng Sơn và chủ động đầu tư trang bị hệ thống barier tự động phù hợp để kết nối với Nền tảng cửa khẩu số.

  Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, doanh nghiệp tham gia quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp sử dụng Nền tảng cửa khẩu số và thực hiện các hoạt động trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số. Vin thông Lng Sơn thành lập Tổ hỗ trợ, b trí đủ lc lượng ti ca khu quc tế Hu Ngh và cửa khẩu Tân Thanh để h tr, hướng dn trc tiếp các cơ quan, đơn v, lc lượng chc năng, doanh nghip liên quan đến hot động xut nhp khu s dng Nn tng ca khu s t ngày 14/01/2022, h tr trc tiếp và qua nhóm zalo H tr Cửa khẩu số doanh nghip hoc s đin thoi 02053.715.716.

UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan, cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu chủ động tiếp cận, thực hiện kê khai thông tin, nhập dữ liệu trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số và xử lý trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số; trong quá trình sử dụng phát sinh khó khăn vướng mắc, liên hệ qua Tổ hỗ trợ nêu trên để được xem xét, giải quyết.

Thời gian áp dụng sử dụng thí điểm Nền tảng cửa khẩu số đến hết tháng 06/2022.

Phạm Thảo

Trung tâm Công nghệ số

About