Skip to main content

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022 – 2030

        Chiều 14/04/2022, tại Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở TTTT và Bộ Chỉ huy (BCH) Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022 – 2030.

          Tham dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT; Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn của 02 cơ quan, đơn vị.

A person standing at a podium

Description automatically generated with medium confidence

Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT phát biểu tại buổi Lễ ký kết

 

          Tại Lễ ký kết, đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở TTTT trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản của Chương trình phối hợp giữa Sở TTTT và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022 – 2030 với những nội dung bao gồm: Tổ chức thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và phương tiện truyền thông mới như internet, mạng xã hội…về những Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh. Nâng cao năng lực công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại; chuyển đổi số trong các hoạt động truyền thông: Quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và công nghệ số như: Nền tảng quản lý các hoạt động thông tin đối ngoại; đầu tư hệ thống màn hình Led, trang thiết bị nghe, nhìn có công suất lớn và các bảng điện tử, cụm pano, tranh cổ động… tại các cửa khẩu, để phục vụ nhu cầu thông tin của Nhân dân và du khách.

s

Đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở TTTT trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản của Chương trình phối hợp giữa Sở TTTT và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn,

giai đoạn 2022 – 2030

          Từng bước phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, mạng lưới bưu chính, viễn thông để đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống cho các cấp chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng; đồng thời, tạo điều kiện cho Nhân dân khu vực biên giới được khai thác, sử dụng các dịch vụ thông tin và truyền thông thuận lợi, từng bước thu hẹp dần khoảng cách về sử dụng, hưởng thụ các dịch vụ thông tin và truyền thông giữa các vùng, miền. Tiếp nhận, cấp phát các ấn phẩm thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại kịp thời phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động thông tin đối ngoại, hoạt động tác nghiệp của phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông tại khu vực biên giới. Thường xuyên Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại cho lực lượng làm công tác thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại ở các địa phương biên giới và các đồn Biên phòng….

          Để Chương trình phối hợp phát huy hiệu quả trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT cho biết sẽ tiếp tục cụ thể hóa 7 nhiệm vụ trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình số 5115/CTr-BTTTT-BTLBP ngày 09/12/2021 trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2021 – 2030 và các chỉ đạo của tỉnh. Tập trung vào 03 nội dung trọng tâm gồm: Duy trì và phát triển Tổ truyền thông cơ sở; Đầu tư trang thiết bị phương tiện tác nghiệp; Đẩy mạnh thông tin đối ngoại trên các kênh báo chí, internet, thông tin cơ sở. Đồng chí Giám đốc Sở nhấn mạnh sẽ lãnh đạo các phòng, đơn vị của Sở quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình đã ký kết với BCH Bộ đội Biên phòng đem lại giá trị thiết thực trong công tác thông tin tuyên truyền và quan trọng hơn cả là góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, phát triển kinh tế xã hội.

g

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

phát biểu tại Lễ ký kết

          Phát biểu tại Lễ ký kết, Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẳng định BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở TTTT sẽ triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực các nội dung trong chương trình, kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2030, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình địa bàn biên giới.

Kết thúc Lễ ký kết trước sự chứng kiến của đại diện 02 cơ quan, đơn vị đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT và Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Tỉnh ủy viên, Chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở TTTT và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022 – 2030.

A group of people posing for a photo

Description automatically generated

Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT và Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Tỉnh ủy viên, Chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở TTTT và BCH Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022 – 2030

 

Nguyễn Như Trang

Trung tâm Công Nghệ số

 

 

 

About