Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Lê Hải Yến Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 02053.816.619 lhaiyen@langson.gov.vn