Skip to main content
Trích yếu Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
33/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Chính quyền số
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Tỉnh

About