Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mục này cung cấp chức năng hỏi đáp trực tuyến. Để đặt câu hỏi đề nghị nháy chuột vào liên kết sau

Câu hỏi

Tôi muốn hỏi trong các dự án CNTT có cả phần xây lắp và phần mềm nội bộ. Phần lập chi phí xây lắp và phần mềm đã có định mức hướng dẫn cụ thể theo một số văn bản sau:

- Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 về việc công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin.

- Văn bản số 2589/BTTTT-ƯDCNTTvề việc Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ ngày 24 tháng 08 năm 2011.

Trả lời

1. Về Mức lương bao động bình quân (H) trong dự toán chi phí phần mềm nội bộ

Tại mục 4.13 Phần II của công văn 2589/CV-BTTTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ hướng dẫn “Mức lương bao động bình quân (H) được xác định căn cứ theo mặt bẳng giá của thị trường lao động phổ biến của từng khu vực trên cơ sở thang bảng lương do các đơn vị có chức năng phát triển, nâng cấp phần mềm đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tiền lương được cơ quan nhà nước, địa phương công bố và các khoản lương phụ, phụ cấp lương (kể cả các khoản hỗ trợ lương) tại thời điểm tính toán.

Như vậy, tại giai đoạn xác định tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán khi lập, thẩm định, phê duyệt các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin về phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ, trong khi chưa có số liệu về mặt bằng giá của thị trường lao động phổ biến, mức tiền lương được cơ quan nhà nước, địa phương công bố, ông Trí có thể áp dụng Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương và các văn bản hướng dẫn để xác định mức lương lao động bình quân (H) làm cơ sở phê duyệt dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

2.   Về đơn giá nhân công trong dự toán chi phí lắp đặt, cài đặt thiết bị công nghệ thông tin

Tại Phụ lục số 3 Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT hướng dẫn xác định chi phí nhân công (NC) khi lập đơn giá xây lắp theo công thức:

NC = B x gnc

Trong đó:

- B: lượng hao phí lao động tính bằng ngày công trực tiếp theo cấp bậc bình quân cho một đơn vị khối lượng công tác xây lắp trong định mức dự toán xây lắp;

-   gnc: xác định mức đơn giá ngày công của công nhân trực tiếp trên cơ sở lương tối thiểu vùng, lương cấp bậc, các khoản phụ cấp lương; khoản lương phụ tính bằng 12% lương cơ bản; một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% lương cơ bản; các phụ cấp khác (nếu có).

Như vậy, độc giả có thể vận dụng hướng dẫn trên để lập đơn giá nhân công trong dự toán chi phí lắp đặt, cài đặt thiết bị công nghệ thông tin.

Câu hỏi

Liên quan đến Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/07/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phần 3.3 Hướng dẫn định mức chi phí thiết kế thi công và tổng dự toán trong đó mục 3.3.6.2 Điều chỉnh giảm mức chi phí thiết kế thi công và tổng dự toán quy định:

Thiết kế lặp lại trong một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế: 

- Dự án thứ nhất không điều chỉnh

- Dự án thứ hai: điều chỉnh với hệ số k =0,36

- Dự án thứ ba trở đi: điều chỉnh với hệ số k = 0,18

Trả lời

1. Dự án đầu tư tổng thể là dự án có quy mô lớn, nội dung đầu tư có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực hoặc đầu tư ở nhiều địa phương khác nhau. Dự án đầu tư tổng thể bao gồm các dự án thành phần ở các ngành, lĩnh vực hoặc các địa phương khác nhau.

2. Hạng mục dự án là một phần trong cơ cấu dự án đầu tư được phân chia theo ngành, lĩnh vực hoặc mục đích đầu tư của dự án.

Như vậy, hướng dẫn thiết kế lặp lại trong một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế tại Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/07/2011 có 2 trường hợp sau:

-   Trường hợp trong dự án đầu tư tổng thể: thiết kế lặp lại hoặc sử dụng lại thiết kế thì “dự án thứ nhất” là dự án thành phần thứ nhất và “dự án thứ hai” là dự án thành phần thứ 2.

- Trường hợp trong một dự án: thiết kế lặp lại hoặc sử dụng lại thiết kế thì “dự án thứ nhất” là hạng mục dự án thứ nhất và “dự án thứ hai” là hạng mục dự án thứ 2.

Mặt khác, hiện nay Quyết định số 993/QĐ-BTTTT đã được thay thế bằng Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng NSNN. Do đó, tùy thuộc vào thời điểm thực hiện dự án, độc giả có thể tham khảo hướng dẫn trên để thực hiện và áp dụng văn bản phù hợp để tính toán chi phí thiết kế.

Câu hỏi

Hiện tại tôi có 1 website đã đăng ký thương hiệu công ty với đuôi (.com.vn) liệu công ty tôi có thể đăng ký được thêm nhiều tên miền khác với đuôi .com.vn không. Hoặc làm cách nào để có thể được đăng ký.

Trả lời

Tên miền và sở hữu trí tuệ là hai vấn đề hoàn toàn độc lập. Tên miền không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ. Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, việc đăng ký, sử dụng tên miền “.vn” theo nguyên tắc “bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước”.

Hiện công ty bạn đã đăng ký sử dụng tên miền “.com.vn”, đối với các tên miền khác, trường hợp còn ở trang thái tự do chưa có người đăng ký sử dụng thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn để đăng ký các tên miền cùng nhãn  dưới các đuôi tên miền “.vn” khác. Công ty bạn cũng có thể đăng ký các tên miền có nhãn khác  phù hợp với hoạt động tổ chức của mình dưới các đuôi tên miền phù hợp. Để kiểm tra tên miền còn ở trạng thái tự do hay không, bạn vui lòng kiểm tra trên trang whois.vn. Để đăng ký tên miền “.vn” bạn liên hệ với một trong các nhà đăng ký tên miền .vn của VNNIC để được hướng dẫn, thông tin chi tiết của nhà đăng ký tại địa chỉ: nhadangky.vn.

Câu hỏi

Đề nghị sớm ban hành Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch theo quy định

Trả lời

Dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch đã được Bộ tư pháp thẩm định và trình Chính phủ tử tháng 5/2018 và được 21/24 ý kiến thành viên Chính phủ có ý kiến đồng ý thông qua. Từ tháng 5/2018 đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị định; đã 8 lần trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành dự thảo Nghị định. Do dự thảo nghị định chưa được ban hành, dẫn đến không có đủ căn cứ pháp lý để ban hành Thông tư hướng dẫn về định mức chi phí hoạt động quy hoạch.