Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn hướng dẫn sử dụng phầm mềm Quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn

Trong 02 ngày từ 02 đến 03/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phầm mềm Quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) cho một số đơn vị phường, xã, trường học thuộc 11 huyện và thành phố.