Skip to main content

Từ 21/02/2022, Lạng Sơn không thực hiện tiếp nhận xử lý đối với doanh nghiệp xuất khẩu không khai báo trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số

Ngày 19/02/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Thông báo số 91/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về triển khai Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu:

Từ ngày 21/02/2022, tất cả các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, đại lý hải quan, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp bến bãi thống nhất sử dụng Nền tảng cửa khẩu số, khai báo và xử lý thông tin trực tuyến khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh (bao gồm cả xe hàng đã vào bến bãi cửa khẩu). Các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tại cửa khẩu cần thực hiện nghiêm túc chủ trương này, không thực hiện tiếp nhận xử lý đối với doanh nghiệp xuất khẩu không khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số.

Để phát huy tối đa hiệu quả Nền tảng cửa  khẩu số, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng hoạt động tại khu vực  cửa khẩu cần có sự phối hợp chặt chẽ để xử lý kịp thời những vướng mắc phát  sinh; đề xuất những giải pháp cần thiết để bảo đảm việc triển khai Nền tảng cửa khẩu số đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó, giao:

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Viễn thông Lạng Sơn bố trí đầy đủ lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh, sẵn sàng xử lý ngay những vấn đề phát sinh khi sử dụng Nền tảng cửa khẩu số, đảm bảo  không làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu biết, sử dụng Nền  tảng cửa khẩu số bằng nhiều hình thức đa dạng, phong  phú, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Chủ trì, phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn, các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện các tính năng của Nền tảng cửa khẩu số, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, tránh gây chồng chéo, phát sinh thêm thủ tục hành chính trong quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.Vướng mắc ở đâu xử lý ngay ở đó, không để ách tắc hoạt động xuất nhập khẩu. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn làm đầu  mối chủ trì, phối hợp giữa các lực lượng chức năng xử lý kịp thời các vướng  mắc  phát sinh trong quá trình triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại khu vực cửa khẩu. Chủ trì, phối  hợp với các cơ quan liên quan căn cứ quy định hiện hành và tình hình thực tế, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tại Quyết  định số 1941/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của  Chủ tịch  UBND  tỉnh cho phù hợp thực tế, đúng với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan. Tham mưu, đề xuất đầu tư lắp đặt hệ thống barie tự động gắn với hệ thống camera nhận dạng xe và thùng container để đồng bộ khi lắp đặt hệ thống barier tự động tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh; rà soát quy hoạch, bố trí địa điểm để Tổng cục Hải quan lắp đặt cân điện tử, máy soi container và các thiết bị kỹ thuật khác phục vụ công tác quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.

Bộ Chỉ huy Bội đội Biên Phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồn  Biên  phòng  cửa  khẩu  Tân  Thanh bố trí tổ liên ngành tại các cổng B1, B2 tại 02 khu vực cửa khẩu để kiểm tra các xe không khai báo thông  tin tại cửa khẩu, điều phối các phương tiện vào bãi tạm để doanh nghiệp xuất nhập  khẩu khai báo trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số. Kiểm tra, xác nhận xe ra khỏi Khu phi thuế quan; yêu cầu tất cả doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai báo thông tin trên Nền tảng cửa khẩu số trước khi ra khỏi Khu phi thuế quan, nếu không khai báo thông tin trên Nền tảng cửa khẩu số không cho xe ra khỏi Khu phi thuế quan.

Viễn thông Lạng Sơn triển khai lắp đặt máy tính kết nối Camera AI tại bãi trung chuyển cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và khu phi thuế quan tại cửa khẩu Tân Thanh, bàn giao hướng dẫn sử dụng Nền tảng cửa khẩu số cho cán bộ tại bãi Khu trung chuyển và Khu phi thuế quan. Triển khai treo các băng rôn, standy, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn sử dụng tại khu vực cửa khẩu, bãi Khu trung chuyển hàng hóa, Khu phi thuế quan, chốt kiểm dịch y tế trên quốc lộ 1A huyện Chi Lăng, huyện Hữu Lũng.

Việc triển khai Nền tảng cửa khẩu số là nội dung quan trọng để cụ thể hóa việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 749/QĐ -TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai Nền tảng cửa khẩu số thành công giúp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian,  công  sức,  chi  phí  cho  các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá  nhân tham  gia vào  hoạt động xuất nhập khẩu; giúp minh  bạch hóa, hạn  chế các tiêu cực trong hoạt động xuất nhập khẩu; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu  quả quản  lý Nhà nước; góp phần hiện đại hóa cửa khẩu, thúc đẩy hội nhập quốc tế.

          Do đó, việc triển khai Nền tảng cửa khẩu số là tất yếu, cần tổ chức triển khai thực  hiện và cần sự quyết tâm vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, trước mắt là tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Viễn thông Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan trong thời gian vừa qua đã hết sức nỗ lực, cố gắng, khẩn trương để triển khai chủ trương của tỉnh trong việc chuyển đổi số tổng thể và toàn diện khu vực cửa khẩu, chỉ trong thời gian ngắn (08 tháng) đã thực hiện khảo sát, thiết kế, xây dựng Nền tảng cửa khẩu số, đưa Nền tảng cửa khẩu số vào vận hành thí điểm tại cửa khẩu quốc tế Hữu  Nghị từ 14/01/2022 và cửa khẩu Tân Thanh từ 10/02/2022.

          Việc đưa Nền tảng cửa khẩu số vào hoạt động là một bước hiện đại hóa công tác tại cửa khẩu để từng bước hội nhập với quốc tế trong việc giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Lạng Sơn.

Phạm Thảo

Trung tâm Công nghệ số

About