Nhảy đến nội dung

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Submitted by Tổng biên tập on 2 August 2019

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   1054/STTTT-TTBCXB

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 8 năm 2019

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch Tuyên truyền, Họp báo Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019

 

 

     Kính gửi:

 

- Thành viên Tiểu ban tuyên truyền Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019;

- UBND các huyện, thành phố.

 

          Thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban tuyên truyền Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (QĐ số 16/QĐ-BTCHN ngày 25/01/2019 của Ban Tổ chức Hội nghị), Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo Kế hoạch tuyên truyền Hội nghị; Kế hoạch tổ chức Họp báo; Quyết định thành lập các bộ phận giúp việc để xin ý kiến các thành viên Tiểu ban, các cơ quan, đơn vị liên quan như sau:

          1. Đề nghị Thành viên Tiểu ban góp ý kiến các dự thảo

          - Kế hoạch tuyên truyền; nội dung, quy mô, tính chất; các hoạt động  truyền thông.

          - Kế hoạch tổ chức họp báo tại Hà Nội.

          - Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ Tổ giúp việc Tiểu ban.

          2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố nghiên cứu đề xuất đăng ký danh mục dự án, một số dự án, lĩnh vực kêu gọi đầu tư trọng điểm của huyện, thành phố như bất động sản, du lịch, nông nghiệp,... để quảng bá; bố trí đưa vào địa điểm famtrip báo chí như tại dự thảo Kế hoạch.

          Đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý bằng văn bản, gửi Sở trong ngày 05/8/2019 để tổng hợp, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tình hình chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn (14 giờ 00 ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh). Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông, số 01 Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn và địa chỉ email lmvong@langson.gov.vn/46lemaivonga809@gmail.com.

          Gửi kèm theo các dự thảo Kế hoạch tuyên truyền; Họp báo; Quyết định phân công hoặc tại mục “Góp ý dự thảo văn bản”, Trang TTĐT của Sở Thông tin và truyền thông http://stttt.www.langson.gov.vn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Phòng TTBCXB, VP;

- Trung tâm CNTTTT (đăng tải)

- Lưu: VT, TTBCXB(Vọng).

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Huy

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN THÀNH VIÊN TIỂU BAN

 

  1. Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
  2. Giám đốc Sở Ngoại vụ
  3. Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
  4. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
  5. Giám đốc đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
  6. Tổng biên tập Báo Lạng Sơn
  7. Giám đốc TTCNTT&TT, Sở TT&TT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày kết thúc góp ý

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
One file only.
300 MB limit.
Allowed types: doc docx pdf rar zip.