Nhảy đến nội dung

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin tức

Triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

     Nhằm phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự (gọi tắt là Nghị định số 133/2020/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gắn với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách nhân đạo của Đản

Tin tức

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

          Để kịp thời kiểm soát, ngăn chặn, không để dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh. Ngày 19/02/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành công văn số 193/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tin tức

Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh

          Nhằm tạo cao điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động  (ATVSLĐ), Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, đồng thời đẩy mạnh các chương trình phò

Tin tức

Quản lý phương tiện bay không người lái trong thời gian Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

          Để bảo đảm an ninh, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc  lần thứ XIII của Đảng, ngày19/01/2021 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 107/BCH-TM về việc quản lý phương tiện bay không người lái trong thời gian Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứXIII của Đảng.

Tin tức

Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021

         Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là vai trò nòng cốt, xung kích của các cơ quan bảo vệ pháp luật, lực lượng Công an trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật, không để phát sinh, tồn tại tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, gây bức xúc dư luận. Thực hiện mục tiêu: “xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh”.

Subscribe to Tin tức