Skip to main content
Trích yếu Quyết định phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số hiệu văn bản
2222/QĐ-TTg
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Xã hội số
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Trung ương

About