Skip to main content
Trích yếu Tuyên truyền việc sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
1571-CV/BTGTU
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About