Skip to main content

​ ​​ ​Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 tại huyện Tràng Định và huyện Văn Lãng

         Ngày 22/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tràng Định và huyện Văn Lãng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng  bào  dân  tộc  thiểu  số và  miền núi năm 2023.

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở TT&TT và  trên 130 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND huyện, xã, thị trấn; Đại diện Công an các xã, thị trấn; Lãnh đạo, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;  Lãnh đạo, viên chức Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cấp xã của huyện Tràng Định và huyện Văn Lãng; các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại khu vực biên giới thuộc Đồn Biên phòng Pò Mã, Bình Nghi của huyện Tràng Định và Đồn biên phòng Tân Thanh, Na Hình của huyện Văn Lãng.

ss

Đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở TT&TT phát biểu khai mạc Hội nghị tại huyện Văn Lãng

          Phát biểu khai mạc tại các  Hội nghị, đồng chí Lê  Hải Yến, Phó Giám đốc Sở TT&TT nhấn mạnh: Thực hiện công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của các cơ quan chuyên trách thông tin đối ngoại, các cơ quan báo chí, truyền thông dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Trong những năm qua, công tác thông tin đối ngoại đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng, góp phần thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đảm bảo về quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Hội nghị tập huấn là dịp để các cơ quan, đơn vị, địa phương có sự kết nối, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp  trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại.

          Tại các Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Thu Hồng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT truyền đạt các nội dung: Vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Thông tin về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; Công tác dân tộc, chính sách dân tộc về bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết,  tôn  trọng,  giúp  nhau  cùng  phát  triển  của  các  dân  tộc Việt Nam, đặc biệt là khu vực biên giới, qua đó góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được theo dõi Videoclip công tác thông tin đối ngoại, phóng sự về khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Lạng Sơn.

ss

Đồng chí Phan Thu Hồng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT truyền đạt các nội dung tại Hội nghị huyện Tràng Định

          Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nâng cao nhận thức, cập nhật kịp thời những kiến thức mới, kỹ năng cần thiết cho các lực lượng tham gia làm công tác thông tin đối ngoại đặc biệt là các xã biên giới và các phòng, ban, cơ quan chủ lực, có vai trò nòng cốt. Từ đó, nâng cao chất lượng và phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại để triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tới người dân trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia  phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030./.

Tô Thị Thương

Trung Tâm Công nghệ số

 

About