Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO SỞ:

Nguyễn Trọng Hùng

      Giám đốc:            Ông Nguyễn Trọng Hùng 

      Điện thoại:            0205.3814612

      Email:                    nthung@langson.gov.vn

Lê Hải Yến

 

      Phó Giám đốc:    Bà Lê Hải Yến 

      Điện thoại:            0205.3816619

      Email:                   lhaiyen@langson.gov.vn 

PGD Lan

      Phó Giám đốc:    Bà Phương Thị Hương Lan 

      Điện thoại:            0205.3814616

      Email:                   pthlan@langson.gov.vn 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng Sở

            Điện thoại:               0205.3814619

            Fax:                          0205.3814614

            Email:                      vanphong@langson.gov.vn            

CVP

 

      Chánh văn phòng:          Ông Nguyễn Tiến Dũng 

      Điện thoại:                        0205.3815750

      Email:                               ntdung-10@langson.gov.vn

 

      Phó Chánh văn phòng:  Bà Hà Thu Thủy 

      Điện thoại:                        0205.3815750

      Email:                               htthuy@langson.gov.vn 

2. Thanh tra Sở    

            Điện thoại:                 0205.3814620

            Email:                        thanhtra@langson.gov.vn

chánh TT

 

      Chánh thanh tra:       Trần Thị Duyên 

      Điện thoại:                   0205.3814916

      Email:                          ttduyen@langson.gov.vn

3. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

            Điện thoại:                    0205.3815751

            Email:                           bcxblsn@langson.gov.vn

 

a Khanh

      Phó Trưởng phòng phụ trách:  Ông Nông Quốc Khánh

      Điện thoại:                                    0205.3815751

      Email:                                           nqkhanh-03@langson.gov.vn

4.  Phòng Hạ tầng số

           Điện thoại:                  0205.3814621

           Email:                          bcvtlsn@langson.gov.vn

c Nga

      Trưởng phòng:         Bà Trình Thị Nga 

      Điện thoại:                  0205.3814621

      Email:                          ttnga@langson.gov.vn

Vũ Mạnh Hà

      Phó Trưởng phòng:  Ông Vũ Mạnh Hà 

      Điện thoại:                   0205.3815752

      Email:                          vmha@langson.gov.vn 

5.  Phòng Chuyển đổi số 

            Điện thoại:                   0205.3814622

            Email:                          phongcntt@langson.gov.vn   

a tuyen

      Trưởng phòng:         Ông Hoàng Minh Tuyền 

      Điện thoại:                  0205.3814622

      Email:                          hmtuyen@langson.gov.vn

c Dung

 

      Phó Trưởng phòng:  Bà Vũ Thùy Dung 

      Điện thoại:                   0205.3814622

      Email:                          vtdung@langson.gov.vn 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC:

Trung tâm Công nghệ số  

            Điện thoại:                   0205.3818655

            Email:                          ttcntt@langson.gov.vn

Lương Tuấn Hùng

      Phó Giám đốc phụ trách:  Ông Lương Tuấn Hùng 

      Điện thoại:                            0205.3818657

      Email:                                   ltuanhung@langson.gov.vn

PGD TT

      Phó Giám đốc:                   Ông Đặng Bảo Ngọc 

      Điện thoại:                           0205.3818657

      Email:                                  dbngoc@langson.gov.vn 

 

 

About