Skip to main content

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lựa chọn và sử dụng các nền tảng số

            Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh lựa chọn và sử dụng các nền tảng số phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của các doanh nghiệp; góp phần vào sự chuyển biến nhận thức về chuyển đổi số cho DNNVV trên địa bàn tỉnh; ngày 03/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND về hỗ trợ DNNVVtrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lựa chọn và sử dụng các nền tảng số.

          Mục tiêu của Kế hoạch đề ra: Năm 2023, 2024: 100% DNNVV được thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số, hướng dẫn, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Tối thiểu 100 DNNVV được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp; Hỗ trợ từ 30 -50 DNNVV triển khai các ứng dụng, giải pháp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các DNNVV nhằm chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng công nghệ, hiện đại. Đến năm 2025: 100% DNNVV được thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số, hướng dẫn, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Tối thiểu 30% DNNVV được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp; Hỗ trợ tối thiểu 150 - 200 DNNVV triển khai các ứng dụng, giải pháp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các DNNVV nhằm chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng công nghệ, hiện đại.

          Các nhiệm vụ và giải pháp gồm: Cung cấp nền tảng số giới thiệu cho các DNNVV lựa chọn áp dụng nền tảng số; Truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, tiếp cận với các nền tảng số cho các DNNVV; Tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ các DNNVV chuyển đổi số; tư vấn cho các lựa chọn sử dụng các nền tảng số phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của doanh nghiệp; Hội thảo, hội nghị về chuyển đổi số; giới thiệu các nền tảng số, chuyển đổi số cho DNNVV; Hỗ trợ các DNNVV ứng dụng các nền tảng số vào hoạt động sản xuất kinh doanh; Tuyên truyền, lan tỏa các doanh nghiệp được hỗ trợ thành công lựa chọn và sử dụng các nền tảng số phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của các doanh nghiệp…

          Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, chịu trách nhiệm làm đầu mối tổ chức thực hiện Kế hoạch; Vận động các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số tham gia Kế hoạch này, cung cấp các gói hỗ trợ, ưu đãi, thử nghiệm, đào tạo, hướng dẫn cho doanh nghiệp; Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan đánh giá, lựa chọn các DNNVVsẵn sàng tham gia chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động của Kế hoạch; vận động các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số tham gia Kế hoạch, cung cấp các gói hỗ trợ, ưu đãi, thử nghiệm, đào tạo, hướng dẫn cho doanh nghiệp./.

 

Tô Thị Thương

Trung tâm Công nghệ số

About