Skip to main content

Kế hoạch Chuyển đổi số ngành in đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

          Ngày 10/11/2023, Sở Thông tin và Truyền Thông (STTTT) đã ban hành Kế hoạch số 2723/KH-STTTT về chuyển đổi số ngành in đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          Mục đích nhằm thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ về chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia; cụ thể hoá triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Quyết định số 2374/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1384/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1385/QĐ-BTTTT ngày 07/9/ 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chiến lược thúc đẩy phát triển lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm giai đoạn 2021-2025; Tham mưu đổi mới, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số ngành công nghiệp in Việt Nam; chuyển đổi phương thức quản lý, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, giữa Nhà nước và cơ sở in nhằm xử lý công việc một cách nhanh chóng của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh kiểm tra; Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực in trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy chuyển đổi số ngành công nghiệp in, xây dựng, phát triển các cơ sở in theo hướng chất lượng, chuyên nghiệp, hiện đại; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm in; đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực in; thúc đẩy thị trường in trong nước, mở rộng thị trường in xuất khẩu, tham gia sâu vào chuỗi sản xuất cung ứng hàng hóa toàn cầu.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, đối với cơ quan nhà nước: 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% hoạt động quản lý điều hành được thực hiện trên môi trường số; 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu báo cáo nghiệp vụ và báo cáo thống kê của các cơ sở in phục vụ sự chỉ đạo, điều hành được thực hiện trực tuyến… Đối với cơ sở in: Ít nhất 35% sản phẩm in được giới thiệu và cho phép khách hàng có thể tiếp cận thực hiện hoàn toàn trên môi trường số; Ít nhất 30% khách hàng sử dụng phương thức thanh toán điện tử; Ít nhất 50% số lượng giao dịch của khách hàng được thực hiện thông qua các kênh số (kênh tiếp xúc giữa khách hàng với cơ sở in có kết nối mạng Internet)…;

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tiếp tục duy trì các mục tiêu cơ bản đến năm 2025 và hướng đến đạt các mục tiêu cụ thể sau: Đối với cơ quan nhà nước, ít nhất 50% hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin dữ liệu báo cáo điện tử; 100% hồ sơ công việc tại cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in xử lý và lưu trữ trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Đối với cơ sở in: Ít nhất 60% các dịch vụ giao dịch của cơ sở in với khách hàng đặt in, giao dịch thương mại có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường số; Ít nhất 50% khách hàng sử dụng phương thức thanh toán điện tử; Ít nhất 60% số lượng giao dịch của khách hàng được thực hiện thông qua các kênh số;…

Để đạt được các mục tiêu trên Sở sẽ tập trung thực hiện 02 nhiệm vụ cụ thể: Tăng cường tuyên truyền thay đổi nhận thức; Xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số trong ngành in và thực tế sản xuất. Đồng thời đưa ra một số giải pháp triển khai đạt hiệu quả như: Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở in chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất; Tuyên truyền, định hướng tăng cường hợp tác, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác nước ngoài về chuyển đổi số ngành in, tham gia tích cực vào các diễn đàn hợp tác song phương, đa phương trong khu vực và quốc tế về đổi mới sáng tạo, chủ trì, dẫn dắt triển khai một số sáng kiến về chuyển đổi số trong lĩnh vực in; Phối hợp tham mưu đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động in; Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong triển khai chương trình tín dụng ưu đãi cho các cơ sở in công nghệ số nhằm hỗ trợ chuyển đổi số chủ lực và cơ sở in thực hiện chuyển đổi số.

Sở TTTT là đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao ở địa phương, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, thời hạn yêu cầu. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo về Cục Xuất bản, In và Phát hành kết quả triển khai thực hiện hằng năm để Cục tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ./.

Dương Thị Thủy

Trung tâm Công nghệ số

 

 

 

 

About