Skip to main content
Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin tỉnh Lạng Sơn năm 2023

          Ngày 26/10/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT)đã tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Chuyển đổi số một cách tổng thể, xuyên suốt, tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị

Tập huấn, hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực lên kho dữ liệu số hóa thủ tục hành chính của tỉnh

         Ngày 03/10/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập hu

Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại huyện Lộc Bình

Chiều 21/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lộc Bình

Kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

          Ngày 20/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại huyện Cao Lộc

          Ngày 27/7/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ t

Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại huyện Đình Lập

Chiều 26/7/2023, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đình Lập

Họp triển khai tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập

Ngày 21/7/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức

Lạng Sơn tổ chức họp Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023

Subscribe to Chính quyền số

About