Skip to main content

Liên hệ

Địa chỉ: Số 01, đường Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Điện thoại: 0205.3814.619; Fax: 0205.3814.614; Email: stttt@langson.gov.vn

About