Skip to main content

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số năm 2024

           Ngày 12/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 299/UBND-KGVX về việc tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số năm 2024.

Theo đó, Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong những năm qua, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả quan trọng: đã hoàn thành 21/30 chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ số chuyển đổi số - DTI năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 06/63 tỉnh, thành phố; tỷ trọng kinh tế số chiếm 12,52% GRDP của tỉnh, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố; là một trong 05 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về mức độ lan tỏa ICT trong các ngành, hoạt động kinh tế khác; tỉnh Lạng Sơn là 01 trong 07 cơ quan, đơn vị trong toàn quốc đạt giải thưởng “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”...

Đphát huy kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, duy trì, phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh trong năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2024 các cơ quan, đơn vị mình tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, cụ thể:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), thanh toán phí, lệ phí thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia; đảm bảo tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến đạt tối thiểu 80%; Đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực giai đoạn 2018 - 2024, đảm bảo 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa đầy đủ, đúng quy định; Tiếp tục phổ biến, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tăng cường mua sản phẩm nông sản trên sàn thương mại điện tử, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt; Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nâng cao năng lực số, kỹ năng số cho  100% thành  viên Tổ Công nghệ số cộng đồng; Kiểm tra chất lượng nông sản, truy xuất nguồn gốc sản phẩm đưa lên cửa hàng số, đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn VietGap và các tiêu chuẩn khác có liên quan; Triển khai 100% các sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử postmart; Triển khai chương trình xúc tiến thương mại đưa sản phẩm nông sản lên cửa hàng số để tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử; hỗ trợ phát triển các sàn thương mại điện tử của tỉnh, tăng cường các hoạt động khuyến mại, giảm giá, giảm chi phí vận chuyển...

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, giải quyết.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

About