Skip to main content

Triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023

          Ngày 28/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Theo đó, về phát triển kinh tế số, Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu kinh tế số chiếm từ 10% GRDP của tỉnh; Phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt 2%; Phấn đấu năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 7%; Tỷ lệ cửa hàng số cho người bán và tài khoản người mua trên các sàn thương mại điện tử đạt trên 70%; Duy trì tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; Phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 100%.

Về phát triển xã hội số, phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 75%; Phấn đấu tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại di động thông minh đạt 85%; Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 75%; Phấn đấu tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 30%; 100% các trường học có ứng dụng công nghệ số trong công tác dạy học và hoạt động quản lý; 60% trường học, cơ sở giáo dục sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí; 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện kết nối với bệnh viện tuyến trên phục vụ khám chữa bệnh qua nền tảng công nghệ số; 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thành phố triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch sẽ tập trung thực hiện 02 nội dung chính là phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện đó là: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định quản lý và các văn bản phát triển kinh tế số, xã hội số; Các hoạt động của các nền tảng số, dịch vụ số và giao dịch trực tuyến; Chú trọng xây dựng các chính sách để nâng tỷ lệ hoạt động trực tuyến chiếm tối thiểu 50% các hoạt động trong mỗi cơ quan, tổ chức, ngành, lĩnh vực; Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung cơ chế, chính sách để thực hiện chống độc quyền, chống mua bán, sáp nhập làm ảnh hưởng tới cạnh tranh lành mạnh trong kinh tế số trên địa bàn tỉnh; Tăng cường quy định để tránh các doanh nghiệp chi phối lạm dụng; Tổ chức giám sát thực thi pháp luật bảo đảm nguyên tắc thực thi công bằng, trách nhiệm như nhau trước pháp luật đối với cả doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài; Tiếp tục duy trì các Tổ công nghệ số cộng đồng đến từng khối phố, thôn để phổ biến hướng dẫn, trợ giúp người dân sử dụng công nghệ số và các nền tảng số, hình thành mạng lưới triển khai công nghệ rộng khắp trên toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ số để phát triển các nền tảng số phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số; Triển khai các chương trình nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ số mới để tạo ra những nền tảng, sản phẩm, dịch vụ số, tạo lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; Hỗ trợ thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới, khởi nghiệp về kinh tế số; Thí điểm áp dụng các mô hình doanh nghiệp công nghệ chuyên ngành tham gia cung cấp các dịch vụ chuyên môn các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo; Xây dựng các doanh nghiệp chuyển đổi số điển hình, các mô hình mẫu, ứng dụng mẫu chuyển đổi số phù hợp đặc trưng của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sự kiện về phát triển kinh tế số, xã hội số tỉnh Lạng Sơn và kết quả thực hiện các nội dung của Kế hoạch; lồng ghép nội dung về kinh tế số, xã hội số trong các sự kiện về phát triển kinh tế - xã hội, giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa, du lịch Lạng Sơn ở trong nước và nước ngoài; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn rộng khắp về các nền tảng số, các mô hình kinh tế số, xã hội số điển hình trên hệ thống truyền thông từ tỉnh đến cơ sở; Phát triển các kênh tư vấn, hỏi đáp, trợ lý ảo về kinh tế số, xã hội số, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số, sử dụng nền tảng số, dịch vụ số và công nghệ số…

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch; định kỳ hàng năm, trước ngày 15/12 tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện. Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh, các đơn vị có Cổng/Trang thông tin điện tử,... đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung của Kế hoạch...

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

About